Ogłoszenie o zamówieniu

W związku z przyznaniem Zakładowi Opieki Zdrowotnej „TRIDENT” D.S. Aleksandrzak mieszczącemu się w Łodzi, ul. Kilińskiego 82 m.18 b, dofinansowania na realizację projektu Nowoczesne usługi stomatologiczne firmy TRIDENT szansą na rozwój działalności oraz zwiększenie jakości procesu leczenia i komfortu pacjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw  ogłaszam zamówienie na dostawę środków trwałych: 2 unitów stomatologicznych i 1 aparatu RTG – radiowizjografii  w trybie przetargu.

Pobierz załącznik


Comments are closed.